شرکت طلایه صنعت فارس

شرکت طلایه صنعت فارس

هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان خوزستان

هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان خوزستان

Iran Sport for all Federation

Iran Sport for all Federation

مرکز قطب علمی علوم ورزشی و تندرستی ایران (مستقر در دانشگاه گیلان)

مرکز قطب علمی علوم ورزشی و تندرستی ایران (مستقر در دانشگاه گیلان)

General Department of Physical Education, Ministry of Science, Research and Technology

General Department of Physical Education, Ministry of Science, Research and Technology